Regulamin

Regulamin Programu Mentoringowego MedBiz Days

§ 1.
Informacje wstępne

 1. Organizatorami Programu Mentoringowego MedBiz Days (zwany dalej “MedBiz Days” lub „Programem Mentoringowym”) są:
  1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (al. Niepodległości 162 Warszawa 02-554, NIP:PL 525 000 84 07) – Studenckie Koło Naukowe Biznesu,
  2. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (al. Niepodległości 162Warszawa 02 554, lokal 150, Nr KRS: 0000005496),zwani dalej „Organizatorem”.
 2. MedBiz Days finansowany jest ze środków własnych Organizatora oraz ze środków pozyskanych odpartnerów i sponsorów.
 3. Organizacja MedBiz Days ma służyć następującym celom:
  1. Kształtowaniu wśród młodzieży przedsiębiorczych postaw i zachowań,
  2. Rozwijaniu u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania i wykorzystywania w praktyce informacji oraz na ich podstawie
  3. Podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji
 4. Tworzeniu pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej,
 5. Zdobyciu interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu medycyny, nowoczesnych technologii, finansów, psychologii, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zdolności analizy i interpretacji danych dającej podstawy do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz majątkiem w przyszłości,
 6. Zdobywaniu przez uczestników praktyki w wystąpieniach publicznych.


§ 2.
Prawa i obowiązki Organizatora

Zadaniami Organizatora są w szczególności:

 1. Organizacja MedBiz Days zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
 2. Zapewnienie logistyki oraz środków finansowych niezbędnych do realizacji Programu z wyłączeniem pokrycia ewentualnych kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia Uczestników.
 3. Dbanie o należytą komunikację z uczestnikami Programu i środowiskiem akademickim,
 4. Prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających MedBiz Days,
 5. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przebiegu Programu Mentoringowego.
 6. Organizator ma prawo zdyskwalifikować drużynę, która naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. W szczególnych przypadkach Organizator ma prawo awansować do kolejnej rundy więcej drużyn
  niż wynika z Regulaminu.

§ 3.
Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami MedBiz Days (zwanymi dalej „Uczestnikiem”) mogą być osoby pełnoletnie, które posiadają status studenta lub uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby nieposiadające statusu studenta do 26 r.ż..
 2. Uczestnictwo w MedBiz Days jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. MedBiz Days ma charakter drużynowy. Zespół powinien liczyć 4 osoby. Zespół zgłasza się do konkursu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie Programu Mentoringowego na Facebooku https://www.facebook.com/MedBizDays/
 4. Istnieje możliwość zgłoszenia się do Programu drużyn niepełnych (dwuosobowych lub trzyosobowych), a także Uczestników indywidualnych.
 5. Osoby, które zgłoszą się do Programu indywidualnie lub w drużynie mniejszej niż 4 osoby, zostaną połączone w zespoły z innymi Uczestnikami.
 6. Wyboru składu zespołów w w.w. przypadkach dokonuje Organizator.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do udziału w Programie drużyn mniejszych niż 4 – osobowe.
 8. Rejestracja drużyny jest możliwa w dniach 10.02.2020 r. – 07.03.2020 r.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. Zapoznania się z Regulaminem MedBiz Days i do jego przestrzegania,
  2. Przestrzegania wszelkich instrukcji Organizatorów
  3. Podania podczas zgłoszenia prawidłowych danych osobowych, niezbędnych do udziału w Programie Mentoringowym
  4. Informowania Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych podczas realizacji Programu Mentoringowego.

§ 4.
Organizacja Programu Mentoringowego

MedBiz Days jest dwustopniowy i składa się z:

 1. Eliminacji pierwszego stopnia, których wyniki eliminacji poszczególnych szczebli ogłaszane są na stronie na Facebooku https://www.facebook.com/MedBizDays/
 2. Zgłoszenia drużyny do konkursu odbywa się poprzez formularz udostępniony na stronie projektu na Facebooku.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu na zapisy uczestników.
 4. Zapisane drużyny zobowiązane są do przesłania Organizatorom w wyznaczonym terminie Pracy Konkursowej.
 5. W przypadku niedostarczenia Pracy Konkursowej przez uczestników w terminie, zespół podlega dyskwalifikacji.
 6. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres mailowy […]
 7. Po dokonaniu weryfikacji nadesłanych Prac Organizator podaje do wiadomości publicznej wyniki eliminacji pierwszego stopnia.
 8. Do eliminacji drugiego stopnia kwalifikowanych jest 12 zespołów, które przedstawiły najlepszy pomysł według Organizatorów.
 9. Zespołom, które zakwalifikowały się do drugiego etapu Programu przypisany zostanie mentor – osoba wpierająca zespół podczas kolejnej fazy Programu.
 10. Mentor zobowiązany jest do przeprowadzenia z przydzielonym zespołem minimum dwóch spotkań w dowolnej formie, podczas których zespół ma za zadanie rozwinąć swój pomysł i stworzyć model biznesowy.
 11. Tytuł Laureata otrzymują zespoły, które zostaną wybrane przez Organizatorów podczas eliminacji drugiego stopnia.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania więcej niż jednego tytułu Laureata.
 13. Dokumentację przebiegu eliminacji MedBiz Days prowadzi Komisja składająca się z Organizatorów. Na dokumentację składają się:
  1. Karty ocen komisji;
  2. Przesłane przez uczestników Prace.
 14. Wyniki ogłaszane są w dniu gali finałowej. Lista laureatów MedBiz Days publikowana jest na stronie MedBiz Days oraz na stronie Programu na Facebooku.

§ 5.
Praca Konkursowa

 1. Praca Konkursowa powinna mieć formę pliku PDF i składać się z maksymalnie dwóch stron.
 2. Praca Konkursowa powinna zawierać opis pomysłu na innowacyjne rozwiązanie związane z medycyną, nowymi technologiami i biznesem.
 3. Treść oraz szata graficzna Pracy może przyjmować dowolną formę.

§ 6.
Nagrody i uprawnienia

 1. W klasyfikacji wyników uczestników MedBiz Days stosuje się następujące terminy:
  1. Laureaci – trzy najlepsze drużyny eliminacji drugiego stopnia.
  2. Finaliści – pozostałe drużyny biorące udział w eliminacjach drugiego stopnia.
 2. Drużyna, która zajmie 1 miejsce otrzyma nagrodę pieniężną.
 3. Nagroda wypłacana jest liderowi zespołu, który dokona odpowiedniego podziału nagrody na członków drużyny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród pozostałym Laureatom lub Finalistom, w miarę posiadania środków na ten cel.

§ 7.
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Każdy uczestnik, dokonując zgłoszenia do udziału w MedBiz Days, potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Warunkiem przystąpienia do MedBiz Days jest wyrażenie zgody przez uczestnika pełnoletniego na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz partnerów MedBiz Days. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż.
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach MedBiz Days jest Studenckie Koło Naukowe Biznesu działające przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, NIP: PL 525 000 84 07),
  2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i dokumentowania MedBiz Days, opublikowania wyników poszczególnych etapów eliminacji MedBiz Days (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na stronie internetowej MedBiz Days) oraz dla celów niezbędnej sprawozdawczości na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika,
  3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu przeprowadzenia i dokumentowania Programu MedBiz Days, opublikowania wyników eliminacji poszczególnych etapów MedBiz Days (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na stronie internetowej MedBiz Days), dla celów niezbędnej sprawozdawczości,
  4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w programie,
  5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
  6. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
  7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. przystąpienie przez uczestnika do MedBiz Days jest równoznaczne z nieodpłatnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach Programu o charakterze informacyjnym i promocyjnym i rozpowszechnianie go w tym celu w mediach w tym na stronie internetowej (fotografie i filmy wideo relacjonujące przebieg MedBiz Days).

§ 8.
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Programem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści na stronie internetowej Organizatora, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans Uczestników.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Programu.
color
http://medbizdays.pl/wp-content/themes/swape/
http://medbizdays.pl/
##129099
style1
paged
Ładowanie wpisów...
/usr/home/sknbiznes/domains/medbizdays.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off